• DSCF2413_carousel.JPG
  • legality of foresting
  • legality of foresting

Legalny obrót drewnem

Priorytetem dla AHEC jest zapewnienie, aby na świecie wartość i reputacja legalnie pozyskiwanego amerykańskiego drewna liściastego nie były naruszane przez konkurencyjne produkty z nielegalnych źródeł. Wspieramy proces ustawodawczy służący wprowadzaniu w życie zakazu obrotu nielegalnie pozyskanym drewnem i dostarczamy narzędzia potwierdzające niskie ryzyko pozyskiwania amerykańskiego drewna liściastego z nielegalnych źródeł.

NIEZALEŻNE BADANIA

„Ocena wyrębu zgodnego z prawem i zgodności eksportu amerykańskiego drewna liściastego z zasadami zrównoważonej gospodarki” (Lawful Harvesting & Sustainability of U.S. Hardwood Exports) zamówiona przez AHEC w Seneca Creek Associates zawiera szczegółowe informacje na temat zakresu, skuteczności i wykonywania prawa federalnego, stanowego i lokalnego w stanach, w których prowadzi się produkcję drewna liściastego.Z badania autorstwa Seneca Creek wynika, że ryzyko przeniknięcia materiału pochodzącego z nielegalnych źródeł do łańcucha dostaw amerykańskiego drewna liściastego wynosi mniej niż 1%. Branża zawdzięcza tak dobry wynik łącznym skutkom przejrzystych i w pełni egzekwowanych przepisów prawa własności; rodzinnej, wielopokoleniowej własności lasów; szacunkowi dla praworządności i istnieniu silnego społeczeństwa obywatelskiego.

W 2016 roku AHEC zamówiło przegląd „Oceny” z myślą o aktualnym charakterze zawartych w niej danych.

TREŚĆ PRZEPISów PRAWNYCH

Korzystając z przywilejów członkowskich w Amerykańskiej Federacji Producentów Drewna Liściastego (U.S. Hardwood Federation), AHEC było jednym z czołowych zwolenników poprawki z 2008 roku do ustawy Lacey Act. W świetle poprawki, posiadanie na terytorium Stanów Zjednoczonych jakiejkolwiek rośliny (z wyłączeniem plonów rolnych lecz z uwzględnieniem drewna i produktów pochodnych) „przejętej, nabytej, przewożonej lub zbytej” z naruszeniem jakichkolwiek znajdujących zastosowanie przepisów prawa zagranicznego lub stanowego (krajowego) uznaje się za czyn zabroniony.

AHEC uczestniczyło również bezpośrednio w pracach Unii Europejskiej, wspierając ją we wdrażaniu EUTR (Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie drewna) z 3 marca 2013 roku. Na mocy EUTR nakłada się na podmioty „wprowadzające po raz pierwszy drewno i produkty z drewna do obrotu na rynku wewnętrznym” obowiązek wdrożenia „systemu zasad należytej staranności” w celu oceny i łagodzenia ryzyka wprowadzenia do obrotu nielegalnie pozyskanego drewna. Podobne przepisy prawne wchodzą obecnie w życie w Australii, Indonezji, Malezji i Norwegii; inne państwa, w tym Japonia i Korea Południowa, także rozważają możliwość ich przyjęcia.

NARZĘDZIA

Z myślą o ułatwieniu nabywcom amerykańskiego drewna liściastego zachowanie zgodności z Rozporządzeniem EUTR i innymi przepisami prawnymi, AHEC opracowało internetowy system umożliwiający amerykańskim eksporterom dołączanie całościowego Profilu Środowiskowego Amerykańskiego Drewna Liściastego (American Hardwood Environmental Profile, AHEP) do każdej dostawy drewna na rynki całego świata.Każdy Profil Środowiskowy spełnia wszystkie wymagania EUTR, a jego treść odzwierciedla wytyczne Unii Europejskiej dotyczące Rozporządzenia w sprawie drewna. Dla każdej zrealizowanej dostawy, AHEP zapewnia dostęp do informacji na temat nazwy amerykańskiego dostawcy, opisu produktu, ilości drewna, komercyjnej i naukowej nazwy gatunku i lokalizacji wyrębu, a także do dokumentów potwierdzających minimalne ryzyko nielegalnej wycinki wraz z innymi danymi określającymi wpływ dostawy na środowisko.

Przepisy prawne w rodzaju EUTR jednoznacznie nakładają na importera obowiązek postępowania z należytą starannością – natomiast z myślą o zapewnieniu amerykańskim eksporterom drewna liściastego pełnej wiedzy na temat ich zobowiązań prawnych i szerszych możliwości dostosowania się do wymagań klientów zagranicznych, AHEC opracowało również „Wytyczne dla organizacji członkowskich dotyczące Rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie drewna” (Members Guidance on the EU Timber Regulation) oraz „Wytyczne dotyczące australijskiej Ustawy o zakazie nielegalnego wyrębu” (Guidance on the Australian Illegal Logging Prohibition Act).