• 00217_carousel.jpg
 • Sustainability

Zgodność z zasadami zrównoważonej gospodarki

Lasy są dynamicznymi ekosystemami, których skład gatunkowy zmienia się z upływem czasu – natomiast systematyczne prace inwentaryzacyjne prowadzone przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych dowodzą, że w amerykańskich lasach odnotowuje się szybki przyrost niemal wszystkich gatunków liściastych o zastosowaniach komercyjnych. Przyrost drzewostanu jest rozłożony równomiernie na terytorium całego kraju.

Według najnowszych danych statystycznych Ministerstwa Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (United States Department of Agriculture, USDA):

 • w latach 1953-2012 drzewostan gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych wzrósł z 5,2 miliarda m3 do 12,0 miliarda m3 (tj. o ponad 130%);
   
 • w latach 2007-2012, przyrost naturalny gatunków liściastych w Stanach Zjednoczonych wynosił 124 miliony m3 rocznie (z uwzględnieniem wyrębu i naturalnej śmiertelności drzew) – tj. około 4 m3 na sekundę;
   
 • ponieważ amerykańskie lasy liściaste starzeją się, rosnącym w nich drzewom umożliwia się osiągnięcie pełnej wysokości przed wyrębem – drzewostan gatunków liściastych o średnicy 48 cm lub większej zwiększył się niemal czterokrotnie: z 0,73 miliarda m3 w 1953 roku do 2,7 miliarda m3 w 2012 roku;
   
 • całkowity areał lasów liściastych i mieszanych liściasto-iglastych w Stanach Zjednoczonych powiększył się z 99 milionów hektarów w 1953 roku do 111 milionów hektarów w 2012 roku. Areał ten powiększał się stale przez 60 lat, a w latach 2007-2012 aż o 401.000 hektarów rocznie, czyli co minutę o obszar równy powierzchni boiska do piłki nożnej.

WŁASNOŚĆ

Dynamiczny przyrost areału lasów liściastych Stany Zjednoczone zawdzięczają w znacznej mierze faktowi, że znaczna powierzchnia tych lasów znajduje się w rękach wielu osób prywatnych i rodzin, które kierują się w swych decyzjach głównie względami spoza sfery produkcji drewna i uwarunkowań gospodarczych.

W roku 2012, 90% drewna liściastego pochodziło z upraw prywatnych, a jedynie 10% z terenów państwowych. W stanach we wschodniej części kraju – których udział w wyrębie drewna sięgnął w 2012 roku 98% całej produkcji Stanów Zjednoczonych – działalność prowadzi 9,75 miliona właścicieli lasów, przy czym do każdego należy średnio 15 hektarów terenów leśnych. Jedynie 5% prywatnych terenów leśnych znajduje się w rękach korporacji; średnia powierzchnia gospodarstw leśnych należących do firm wynosi zaledwie 133 hektary.

Krajowego Badania Właścicieli Terenów Leśnych (National Woodland Owner Survey) przeprowadzanego co pięć lat przez Służbę Leśną USA wynika, że do czynników najczęściej wymienianych jako sprzyjające rodzinnej własności lasów należą piękno otoczenia, możliwość cieszenia się prywatnością oraz możliwość podejmowania działań na rzecz ochrony dzikich zwierząt i przyrody.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LEŚNYMI

Właściciele amerykańskich lasów liściastych zazwyczaj prowadzą uprawę zgodnie z zasadą długiej kolei rębu i dokonują selektywnej wycinki kilku drzew na hektar, unikając zrębu zupełnego. Ponadto po wyrębie właściciele lasów najczęściej liczą się z naturalną regeneracją zasobów, niezmiernie intensywną w głębokich i żyznych glebach Stanów Zjednoczonych. W roku 2012 naturalne zasoby leśne stanowiły 97% amerykańskich lasów liściastych i mieszanych liściasto-iglastych; jedynie 3% zasobów pochodziło ze sztucznych nasadzeń. Natomiast nawet w wypadku upraw szkółkarskich nie stosuje się żadnych gatunków nierodzimych, egzotycznych ani modyfikowanych genetycznie.

Narzędzie American Hardwood Forest Explorer jest źródłem bardziej szczegółowych informacji na temat drzewostanu, przyrostu i wycinki w podziale na stany i hrabstwa dla terytorium całych Stanów Zjednoczonych.