• Milan-Expo-Floor_White-oak-(20)_carousel.jpg
  • GROWN IN SECONDS

   We regularly call on historic federal forest inventories to demonstrate the remarkable sustainability of American hardwoods. The American hardwood timber resource is large and growing rapidly; between 1953 and 2012 the volume of hardwood growing stock increased by 130%. We use this inventory data to calculate that it takes less than 25 seconds for the American white oak in this 500m2 deck to be replaced by natural forest regrowth.

 • Invisible store of happiness
  • การสร้างไม้มีการปล่อยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่น้อยกว่าไอโฟน

   เราทำการประเมินวัฏจักรชีวิตทางสิ่งแวดล้อมของทุกโครงการที่มีความคิดสร้างสรรค์ โดยเน้นไปในทางผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเชิงบวกของไม้ ซึ่งหมายความว่า เรารู้ว่า Sebastian Cox และ Laura Ellen Bacon ผู้สร้างสรรค์ Invisible Store of Happiness นั้น ได้สร้างคาร์บอนในการผลิตไม้ที่มีความสูง 2.8 เมตรและยาว 4.4 เมตร น้อยกว่าไอโฟน 6

 • American-Hardwood-Environmental-Profile_carousel.jpg
  • THE AMERICAN HARDWOOD ENVIRONMENTAL PROFILE (AHEP)

   เราได้สร้าง AHEP ซึ่งเป็นระบบออนไลน์ซึ่งช่วยให้ผู้ซื้อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ว่าด้วยการห้ามการจำหน่ายไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ที่ผิดกฎหมายในตลาดสหภาพยุโรป (EUTR) รวมไปถึงกฏอื่น ๆ ที่คล้ายกัน วิธีการนี้เป็นเพียงหนึ่งในวิธีการที่เราพยายามปกป้องคุณค่าและชื่อเสียงของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน ที่ได้รับการเก็บเกี่ยวอย่างถูกต้องตามกฎหมายในตลาดโลก

Environmental Profile

การอธิบายโดยสรุป

ไม้เนื้อแข็งอเมริกันเป็นไม้ที่ถูกกฎหมายHYPERLINK "http://www.americanhardwood.org/environmental-profile/sustainability"ยั่งยืนและมี HYPERLINK "http://www.americanhardwood.org/environmental-profile/environmental-impact"ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่ำ เราทราบสิ่งนี้เนื่องจาก:

 • การประเมินผลการเก็บเกี่ยวอย่างถูกกฎหมายและความยั่งยืนของการส่งออกไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกา โดย AHEC จาก Seneca Creek Associates ซึ่งแสดงให้เห็นว่ามีความเสี่ยงน้อยกว่า 1% ของไม้ผิดกฎหมายที่เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกา
   

 • โครงการวิเคราะห์และบริการสำรวจทรัพยากรป่าไม้HYPERLINK "http://www.fia.fs.fed.us/" (FIA)ที่แสดงให้เห็นว่าในระหว่างปี 1953 ถึงปี 2012 ปริมาณของไม้เนื้อแข็งอเมริกันเพิ่มสูงขึ้นจาก 5.2 พันล้าน m3 เป็น 12.0 พันล้าน m3 ซึ่งจำนวนที่เพิ่มขึ้นนั้นมากกว่า 130%
   

 • การประเมินวัฏจักรชีวิตทางวิทยาศาสตร์ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นว่าการเก็บสะสมคาร์บอนของไม้เนื้อแข็งอเมริกันบริเวณจุดจัดส่งไปยังประเทศต่าง ๆ ในโลกเกือบจะมากกว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เกี่ยวกับการสกัด การแปรสภาพ และการขนส่ง

ใช้ข้อมูลเหล่านี้และแหล่งอื่น AHEC ได้พัฒนาระบบออนไลน์เพื่อที่จะให้ผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งสหรัฐอเมริกาสามารถให้ข้อมูลสินค้าที่ได้ส่งออกไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วโลกแก่ American Hardwood Environmental Profile (AHEP)ได้อย่างครอบคลุม  

คุณสามารถตรวจสอบ environmental profile of American hardwoods อย่างละเอียดมากขึ้นโดยใช้เครื่องมือออนไลน์เหล่านี้

 • American Hardwood Forest Explorer จะให้ข้อมูลแบบละเอียดเกี่ยวกับปริมาณป่าไม้เนื้อแข็ง การเติบโต การเก็บเกี่ยวในระดับเขตและมลรัฐทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา 
   

 • American Hardwood Environmental Profilerเป็นเครื่องมือเชิงโต้ตอบสำหรับสมาชิก AHEC ที่เผยแพร่ข้อมูลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เช่น คาร์บอนฟุตพริ้นท์ ช่วงเติมความอุดมสมบูรณ์ให้แก่ป่า การทำให้เป็นกรด ยูโทรฟิเคชันสำหรับสายพันธุ์ที่ต่างกัน ความหนาของไม้แปรรูป รวมถึงแบบแผนในการขนส่ง

ความถูกต้องตามกฏหมาย

ความสำคัญอันดับแรกสำหรับ AHEC คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งมูลค่าและชื่อเสียงของไม้เนื้อแข็งอเมริกันที่มีการเก็บเกี่ยวตามกฏหมายจะไม่โดนหักล้างภายในตลาดโลกที่มีสินค้าคู่แข่งมาจากแหล่งผิดกฏหมาย เราสนับสนุนกฏหมายที่ยับยั้งการค้าไม้เถื่อน รวมถึงจัดหาเครื่องมือมาใช้พิสูจน์ความเสี่ยงอันเล็กน้อยของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน ชิ้นใดก็ตามที่มาจากแหล่งผิดกฏหมาย

ความยั่งยืน

ในขณะที่ป่าเป็นระบบนิเวศที่มีชีวิต ซึ่งองค์ประกอบทางสายพันธุ์จะมีการสับเปลี่ยนอยู่ตลอด รายการทรัพยากรป่าไม้ทั่วไปที่จัดทำโดยรัฐบาลกลางจึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณไม้เนื้อแข็งทางการค้าเกือบทั้งหมดในป่าของสหรัฐอเมริกามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเติบโตเช่นนี้ยังพบเห็นได้ทั่วสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม

ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมผสมผสานกับข้อจำกัดทางวัสดุและการออกแบบอาคารสีเขียวได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการใช้วิธีเน้นการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ทางวิทยาศาสตร์ LCA เกี่ยวข้องกับการรวบรวมและการประเมินข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลรับเข้าและข้อมูลนำออกทั้งหมดที่ได้มาจากวัสดุ พลังงาน และการไหลเวียนของเสียที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดหนึ่งตลอดวงจรชีวิตเพื่อให้สามารถกำหนดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมได้ LCA สามารถนำไปใช้ได้กับทุก ๆ ภาคส่วนวัสดุเพื่อทำให้การเปรียบเทียบอย่างยุติธรรมและอิงวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นจากการใช้ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นจริง LCA ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้อุตสาหกรรมสามารถระบุวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้ เพื่อให้มั่นใจว่าการพยายามลดผลกระทบหนึ่งเรื่องจะไม่ส่งผลให้เกิดความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมที่อื่น

AMERICAN HARDWOOD ENVIRONMENTAL PROFILE

AHEC ได้พัฒนาระบบออนไลน์ที่ใช้งานได้ง่ายเพื่อที่จะให้ผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งสหรัฐอเมริกา สามารถนำข้อมูลสินค้าที่ได้ส่งออกไปยังตลาดต่าง ๆ ทั่วโลกมาลงไว้ใน American Hardwood Environmental Profile (AHEP) ได้อย่างครอบคลุมAHEP แต่ละระบบจะเปิดให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของความไม่ชอบด้วยกฏหมายและความยั่งยืนของสายพันธุ์ไม้เนื้อแข็งอเมริกัน ที่รวมอยู่ในจำนวนสินค้าที่ส่งไป รวมถึงข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าดังกล่าวไปยังลูกค้ารายต่าง ๆ ทั่วโลก