• AHEP

American Hardwood Environmental Profile

AHEC ได้พัฒนาระบบออนไลน์ที่ง่ายต่อการใช้เพื่อช่วยให้ผู้ส่งออกไม้เนื้อแข็งอเมริกันและสมาชิก AHEC จัดหา American Hardwood Environmental Profile (AHEP) ที่ครอบคลุมกับทุก ๆ สินค้าที่ส่งไปสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ถูกส่งมอบไปในตลาดใด ๆ ในโลก

AHEP แต่ละระบบจะเปิดให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงของความไม่ชอบด้วยกฏหมายและความยั่งยืนของสายพันธุ์ไม้เนื้อแข็งอเมริกัน ที่รวมอยู่ในจำนวนสินค้าที่ส่งไป รวมถึงข้อมูลเชิงปริมาณเกี่ยวกับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการส่งสินค้าดังกล่าวไปยังลูกค้ารายต่าง ๆ ทั่วโลก

ในแต่ละ AHEP ได้รวมผลลัพธ์จากโครงการการประเมินวัฏจักรชีวิต (LCA) ด้านสิ่งแวดล้อม AHEC (ดำเนินการตามมาตรฐาน ISO 14040 สำหรับ LCA และผ่านการตรวจสอบอย่างมีวิจารณญาณโดยคณะกรรมการอิสระ) กับข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถืออื่น ๆ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความถูกต้องตามกฏหมายและความยั่งยืนของไม้แปรรูปเนื้อแข็งและไม้วีเนียร์ของสหรัฐอเมริกาที่ถูกส่งไปยังตลาดส่งออก

AHEP ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความพอใจให้กับข้อกำหนดของ "การตรวจสอบเชิงลึก" ที่เกิดขึ้นจากการออกกฎหมายการตัดไม้อย่างผิดกฎหมาย เช่น กฎหมายเลซี่ย์ของสหรัฐอเมริกา กฎระเบียบการค้าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ของสหภาพยุโรปและกฎหมาย “การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว” ของญี่ปุ่น AHEP ยังส่งเสริมให้ตลาดรับรู้ถึงผลประโยชน์ทางสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้นของไม้เนื้อแข็งอเมริกัน

สามารถปรับ AHEP ให้เหมาะกับสายพันธุ์หนึ่งใน 19 สายพันธุ์ของไม้เนื้อแข็งในสหรัฐอเมริกาได้ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 95% ของการผลิตไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา ข้อมูลยังสามารถปรับให้เป็นไปตามพารามิเตอร์ที่สำคัญได้ เช่น เส้นทางและโหมดการขนส่ง ข้อมูลนั้นครอบคลุมหมวดหมู่ของผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมส่วนใหญ่ที่ผู้ผลิตต้องการสำหรับการตระเตรียมการประกาศผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อม (EPD) อย่างเป็นทางการที่สอดคล้องกับมาตรฐาน EN 15804 สำหรับการประเมินสิ่งแวดล้อมในวัสดุก่อสร้างใน EU (เช่น ศักยภาพการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน ศักยภาพในการทําใหเกิดฝนกรด และการเพิ่มธาตุอาหารในแหล่งน้ำเกินสมดุล)