• 00217_carousel.jpg
 • Sustainability

ความยั่งยืน

ในขณะที่ป่าเป็นระบบนิเวศที่มีชีวิต ซึ่งองค์ประกอบทางสายพันธุ์จะมีการสับเปลี่ยนอยู่ตลอด รายการทรัพยากรป่าไม้ทั่วไปที่จัดทำโดยรัฐบาลกลางจึงแสดงให้เห็นว่าปริมาณไม้เนื้อแข็งทางการค้าเกือบทั้งหมดในป่าของสหรัฐอเมริกามีการเติบโตอย่างรวดเร็ว การเติบโตเช่นนี้ยังพบเห็นได้ทั่วสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

ตามอัปเดตเชิงสถิติล่าสุดโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA):

 • ในช่วงปี 1953 และ 2012 ปริมาณของสต็อกไม้เนื้อแข็งจากสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 5.2 พันล้าน m3 เป็น 12.0 พันล้าน m3 ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 130%
   

 • ในช่วงปี 2007 และ 2012 ปริมาณไม้เนื้อแข็งยืนต้นในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นในอัตรา 124 ล้าน m3 ต่อปี (แม้ว่าหลังจากการเก็บเกี่ยวและการตายตามธรรมชาติ) - นั่นประมาณ 4 m3 ในทุก ๆ วินาที
   

 • ป่าไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกามีอายุมากขึ้นและมีต้นไม้ที่สามารถโตขึ้นก่อนการเก็บเกี่ยวมากขึ้น - ปริมาณของต้นไม้เนื้อแข็งที่มีเส้นรอบวง 48 ซม. หรือมากกว่าเพิ่มขึ้นเกือบสี่เท่าจาก 0.73 พันล้าน m3 ในปี 1953 เป็น 2.7 พันล้าน m3 ในปี 2012 
   

 • พื้นที่ทั้งหมดของไม้เนื้อแข็งและประเภทป่าไม้เนื้อแข็งผสมไม้เนื้ออ่อนในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นจาก 99 ล้านเฮกตาร์ในปี 1953 เป็น 111 ล้านเฮกตาร์ในปี 2012
   

 • พื้นที่นี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 60 ปีและต่อเนื่องในอัตรา 401,000 เฮกตาร์ต่อปีระหว่าง 2007 และ 2012 - เท่ากับการเพิ่มพื้นที่ขนาดของสนามฟุตบอลทุก ๆ นาที

สิทธิการครอบครอง

การขยายอย่างรวดเร็วของป่าไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกามีสาเหตุมาจากแรงจูงใจของเจ้าของป่าและครอบครัวจำนวนมากที่มีแรงจูงใจหลักไม่ใช่การผลิตหรือเศรษฐศาสตร์ 

จากป่าไม้เนื้อแข็งทั้งหมดในปี 2012 90% มาจากพื้นที่ส่วนตัวและเพียงแค่ 10% มาจากป่าสาธารณะ ในฝั่งตะวันออกซึ่งคิดเป็น 98% ของไม้เนื้อแข็งทั้งหมดของสหรัฐที่เก็บเกี่ยวในปี 2012 มีเจ้าของป่าไม้จำนวน 9.75 ล้านคน เฉลี่ยคนละ 15 เฮกตาร์ มีพื้นที่ป่าเพียง 5% เท่านั้นที่บริษัทเป็นเจ้าของ และขนาดพื้นที่โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 133 เฮกตาร์

ตามแบบสำรวจเจ้าของพื้นที่ป่าระดับชาติ (National Woodland Owner Survey)ที่มีการสำรวจทุกห้าปีโดยบริการป่าไม้ของสหรัฐอเมริกา เหตุผลของการถือครองป่าที่ถูกพูดถึงมากที่สุดคือความสวยงามและความเป็นส่วนตัวของป่า ตามด้วยการปกป้องสัตว์ป่าและธรรมชาติ 

การจัดการ

เจ้าของป่าไม้เนื้อแข็งของสหรัฐอเมริกามักปลูกป่าหมุนเวียนในระยะเวลาที่นานขึ้นและมักจะตัดต้นไม้สองสามต้นต่อเฮกตาร์มากกว่าการตัดโค่นอย่างชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้น หลังจากการเก็บเกี่ยว เจ้าของป่ามักปล่อยให้ป่าฟื้นฟูตนเอง ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ในดินอุดมสมบูรณ์ในป่าลึกของสหรัฐอเมริกา ในปี 2012 ป่าไม้ธรรมชาติคิดเป็น 97% ของพื้นที่ไม้เนื้อแข็งและป่าไม้เนื้อแข็งผสมไม้เนื้ออ่อนในสหรัฐอเมริกาและเพียงแค่ 3% เป็นพื้นที่เพาะปลูก แม้แต่ในสวนก็ยังไม่มีการใช้สายพันธุ์ “แปลกใหม่” หรือการดัดแปลงพันธุกรรม

The American Hardwood Forest Explorer มีข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณป่าไม้เนื้อแข็ง การเติบโตและการเก็บเกี่ยวในระดับรัฐและเขตทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา