GROWN IN SECONDS


sekundy
sekundy zajmuje przyrost 1m³
The replacement rate is calculated from total U.S. annual increment of the specified hardwood species derived from the U.S. Forest Service Inventory and Analysis (FIA) program and assumes that 2m³ of logs is harvested to produce 1m³ of lumber (i.e. 50% conversion efficiency). The rapid rate of replacement is due to the very large volume of hardwood trees in U.S. forest.

KATEGORIE WPŁYWU NA ŚRODOWISKO


POTENCJAŁ GLOBALNEGO OCIEPLENIA

Często nazywany „śladem węglowym". Jego równowartość wyrażana jest w kg dwutlenku węgla. Jest to suma potencjału ocieplenia w wyniku wszystkich emitowanych gazów (w tym CO2, metanu i pary wodnej), które mają wpływ na równowagę energii w atmosferze prowadząc do wzrostu średnich temperatur.

PODSTAWOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ Z ZASOBÓW

Wykorzystanie paliw kopalnych w mega-dżulach. Ta kategoria wpływu na środowisko ma ograniczoną aplikację samą w sobie, ponieważ nie pozwala na rozróżnienie źródeł energii (np. ropy lub węgla). Nie reprezentuje też „energochłonności". Jest to jednak ważny element oddziałujący na inne czynniki wpływające na środowisko, w tym globalne ocieplenie, zakwaszenia gleby, eutrofizację i zużywanie zasobów.

PODSTAWOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

Wykorzystanie energii uzyskanej z surowców odnawialnych w mega-dżulach (MJ).

POTENCJAŁ ZAKWASZENIA GLEBY

Potencjał zakwaszenia gleby i wyrządzania szkód roślinom wynikający z emisji związków zakwaszających, takich jak dwutlenek siarki (SO2) i tlenki azotu (NO) w powietrzu, w wodzie i na lądzie. Wyrażony w molach równoważnika wodorowego H+.

POTENCJAŁ EUTROFIZACJI WÓD SŁODKICH

Wzbogacanie w składniki odżywcze wód poprzez uwalnianie związków fosforu lub azotu (takie, jak nawozy) oraz materię organiczną (np. w ściekach). Powoduje to nadmierny wzrost masy roślinnej i zmniejszenie poziomu tlenu w wodzie. Wyrażony w kilogramach równoważnika fosforanowego.

POTENCJAŁ EUTROFIZACJI WODY MORSKIEJ

Wzbogacanie w składniki odżywcze wód poprzez uwalnianie związków fosforu lub azotu (takie, jak nawozy) oraz materię organiczną (np. w ściekach). Powoduje to nadmierny wzrost masy roślinnej i zmniejszenie poziomu tlenu w wodzie. Wyrażony w kilogramach równoważnika fosforanowego.

POTENCJAŁ TWORZENIA OZONU FOTOCHEMICZNEGO

Często określany jako „smog fotochemiczny". Zwiększony poziom ozonu na poziomie gruntu powstaje w wyniku reakcji lotnych związków organicznych, na przykład etenu (etylenu), ze związkami tlenu lub tlenkami azotu w powietrzu i pod wpływem światła słonecznego. Problem dotyka współczesne miasta, wpływa na ludzkie zdrowie i ogranicza produkcję wegetatywną. Wyrażony w kilogramach równoważnika etenu (etylenu).

WYCZERPANIE ZASOBÓW

Określa wyczerpywanie nieodnawialnych zasobów mineralnych. Skompilowany w oparciu o proporcję rocznej produkcji do wielkości pozostałych rezerw dla wszystkich wykorzystanych minerałów. Wyrażony w stosunku do współczynnika antymonu w wodach mineralnych.