• Forest-and-sawmill-007_carousel.jpg
  • Environmental Impact

Tác Động Môi Trường

Các vấn đề môi trường chỉ được tích hợp hiệu quả vào đặc điểm kỹ thuật của vật liệu và thiết kế công trình xanh thông qua cách tiếp cận dựa trên Đánh Giá Vòng Đời (LCA) trên quan điểm khoa học. LCA bao gồm thu thập và đánh giá dữ liệu định lượng về đầu vào và đầu ra của vật liệu, năng lượng và lưu lượng rác thải liên quan đến một sản phẩm trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm, do đó, có thể xác định mức tác động môi trường. LCA được áp dụng phổ biến cho tất cả các lĩnh vực vật liệu để có thể so sánh khách quan, dựa trên khoa học về tác động môi trường thực sự của chúng. LCA cũng cung cấp công cụ cho phép ngành công nghiệp xác định các cách hiệu quả nhất để làm giảm những tác động môi trường này, đảm bảo rằng các nỗ lực giảm tác động không dẫn đến tình trạng suy thoái môi trường ở nơi khác.

Từ năm 2010, AHEC làm việc với các chuyên gia tư vấn về tính bền vững (trước đây là PE International) để biên soạn và cung cấp dữ liệu có thể truy cập được về tác động môi trường trong vòng đời của gỗ cứng Hoa Kỳ theo tiêu chuẩn LCA và dấu chân cacbon quốc tế. Giai đoạn đầu tiên của nghiên cứu liên quan đến hoạt động xuất bản báo cáo tuân thủ ISO về LCA của gỗ xẻ cứng Hoa Kỳ sấy khô trong lò xẻ thô. Dựa trên công việc này, AHEC hiện có thể mô hình hóa toàn bộ tác động môi trường của việc cung cấp gỗ xẻ và gỗ veneer cứng của Hoa Kỳ cho bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

Dữ liệu LCA có thể được điều chỉnh riêng cho bất kỳ loài nào trong số 19 loài cây gỗ cứng của Hoa Kỳ, chiếm hơn 95% tổng sản lượng gỗ cứng Hoa Kỳ. Dữ liệu này được báo cáo trong Hồ Sơ Đánh Giá Tác Động Môi Trường của Hàng Gỗ Cứng ở Hoa Kỳ (AHEP) có thể được cung cấp bởi các Thành Viên AHEC với mỗi lô gỗ cứng riêng lẻ. Dữ liệu LCA hiện cũng được thu thập, phân tích và báo cáo thường xuyên như một phần không thể thiếu trong các dự án đặc biệt và nghiên cứu trường hợp của AHEC.

Dữ liệu được thu thập và kinh nghiệm từ các dự án và nghiên cứu trường hợp xác nhận rằng gỗ cứng Hoa Kỳ có tác động thấp đến môi trường từ điểm khai thác cho đến giai đoạn xử lý cuối cùng. Hoạt động tách chiết và chuyển đổi gỗ cứng Hoa Kỳ để sử dụng trong nhiều ứng dụng khác nhau đòi hỏi lượng năng lượng ít hơn đáng kể so với hầu hết các vật liệu khác. Nghiên cứu LCA cho thấy rằng ít nhất 90% năng lượng nhiệt cần thiết để sản xuất gỗ sấy khô Hoa Kỳ có nguồn gốc từ sinh khối. Cacbon lưu trữ trong gỗ cứng của Hoa Kỳ tại điểm giao hàng tới bất kỳ quốc gia nào trên thế giới hầu như luôn vượt quá lượng khí thải cacbon liên quan đến hoạt động khai thác, xử lý và vận chuyển.  
 
Gỗ cứng Hoa Kỳ cũng rất phù hợp với xu hướng mới về phỏng sinh học, liên quan đến việc thiết kế lại các hệ thống công nghiệp trên các dây chuyền sinh học và cho phép tái sử dụng liên tục các vật liệu trong các chu trình kín liên tục. Do không bị làm mờ khi kết hợp với các vật liệu và hóa chất khác, gỗ cứng Hoa Kỳ có thể tái sử dụng và tái chế dễ dàng khi kết thúc tuổi thọ sản phẩm. Các thành phần gỗ cứng Hoa Kỳ cần được xử lý theo hình thức phân hủy sinh học và không độc hại. Loại vật liệu này cũng có thể được đốt theo cách thức an toàn, cung cấp nguồn năng lượng trung tính cacbon.

Công tác LCA của AHEC cho thấy, mặc dù các nhà thiết kế có thể giảm tác động chỉ bằng cách chọn gỗ cứng Hoa Kỳ nhưng để đạt được toàn bộ lợi ích môi trường thì phải phụ thuộc vào các lựa chọn và hoạt động thực tiễn khác, chẳng hạn như quản lý năng lượng và vật liệu hiệu quả và độ bền sản phẩm. Các nhà cung cấp và khách hàng sử dụng gỗ cứng Hoa Kỳ cũng có trách nhiệm tập thể về việc tận dụng tốt nhất toàn bộ các loại và cấp độ gỗ cứng có nguồn gốc từ các khu rừng ở Hoa Kỳ. Việc quá tập trung vào các cấp độ tốt nhất của một vài loại gỗ cứng phổ biến như gỗ sồi và gỗ óc chó làm tăng áp lực lên một phần tài nguyên và tăng lượng rác thải.