Zrównoważona gospodarka leśna

Amerykańskie drewno liściaste pochodzi z zarządzanych w sposób zrównoważony lasów położonych na terenie Stanów Zjednoczonych. Dane pozyskane w wyniku inwentaryzacji zasobów drzewnych regularnie przeprowadzanych przez Służbę Leśną Stanów Zjednoczonych wykazują, że w latach 1953-2007 objętość zasobów amerykańskiego drewna liściastego zwiększyła się ponad dwukrotnie, z ponad 5000 mln m³ w roku 1953 do ponad 11 000 mln m³ w roku 2007. W latach 1997-2007 odnotowano 15% wzrost objętości zasobów leśnych, pomimo dużego zapotrzebowania na drewno liściaste w tym okresie.

Służba Leśna Stanów Zjednoczonych przewiduje, że do 2030 roku nastąpi dalszy wzrost objętości zasobów drewna liściastego na poziomie od 15 do 20%. Prognozy dotyczące przyrostu zasobów leśnych oraz skali wycinki drzew liściastych na terenie USA wskazują, że do 2050 roku wielkość przyrostu w dalszym ciągu przekraczać będzie wielkość ubytków leśnych spowodowanych wycinką.

Wszyscy właściciele lasów w Stanach Zjednoczonych podlegają prawu federalnemu USA, które gwarantuje ochronę zagrożonych gatunków. W poszczególnych stanach obowiązują również rygorystyczne przepisy regulujące pozostałe aspekty gospodarki leśnej na terenach stanowiących własność prywatną.

Niezależne badania wykazują, że istnieje znikome ryzyko, by amerykańskie drewno liściaste było pozyskiewane ze źródeł nielegalnych lub z lasów, których sposób zarządzania doprowadził do wylesienia lub innych zagrożeń dla bioróżnorodności.

 
 • Jakie dowody potwierdzają zrównoważony charakter gospodarki leśnej prowadzonej w amerykańskich lasach liściastych?

  Istnieją trzy źródła wiarygodnych i obiektywnych danych potwierdzających, że lasy liściaste na terenie Stanów Zjednoczonych zarządzane są zgodnie z założeniami zrównoważonej gospodarki leśnej:

  • Opracowany przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) raport o zrównoważonej gospodarce leśnej z 2003 roku oraz projekt raportu z 2010 r. Dokumenty powstały w celu wypełnienia zobowiązań Stanów Zjednoczonych nałożonych przez Montréal Process Working Group on Criteria and Indicators for the Conservation and Sustainable Management of Temperate and Boreal Forests (Grupa Robocza Protokołu Montrealskiego zajmująca się opracowaniem kryteriów i wskaźników dotyczących ochrony i zrównoważonej godpodarki obszarów leśnych strefy umiarkowanej i borealnej).
  • Raport RPA (RPA Assessment), ), czyli sprawozdanie z inwentaryzacji lasów krajowych w USA, która zgodnie z wymogami prawa federalnego co 10 lat przeprowadzana jest na całym obszarze Stanów Zjednoczonych.
  • • Niezależne, recenzowane przez ekspertów badanie wykonane w 2008 roku na zlecenie AHEC przez firmę konsultingową Seneca Creek Associates LLC, pt „Ocena legalnego wyrębu drzewa oraz odnawialnych zasobów amerykańskiego drewna liściastego przeznaczonego na eksport”.
 • Skąd pochodzi amerykańskie drewno liściaste?

  Drewno liściaste odgrywa niezwykle istotną rolę w amerykańskim sektorze leśnictwa i produkcji drzewnej. Udział gatunków liściastych w drzewostanie Stanów Zjednoczonych ogółem wynosi 43% (pozostałe 57% to drzewa iglaste). Na drewno liściaste przypada około 25% (60 milionów m3) całkowitego rocznego wolumenu produkcji tarcicy, sklejek i forniru (250 milionów m3), co czyni z USA największego producenta drewna liściastego na świecie. Lasy liściaste porastają przede wszystkim stany na Wschodnim Wybrzeżu, tj. obszar położony pomiędzy północno-wschodnim krańcem USA a południowym wybrzeżem, rozciągając się w kierunku zachodnim poza linię rzeki Missisipi. Na wymienionych obszarach występują zarówno lasy mieszane (iglasto-liściaste), jak i wyłącznie liściaste. We wschodnich stanach najbardziej rozpowszechnionymi gatunkami są dąb czerwony i biały, obficie występują również klon miękki i twardy, tulipanowiec (topola żółta), orzesznik, ambrowiec oraz jesion. Mniejsze połacie lasów liściastych znajdują się w stanach Oregon i Waszyngton, na północno-zachodnim wybrzeżu USA. W tym regionie najpopularniejszym z dostępnych w handlu gatunków amerykańskiego drewna liściastego jest olcha amerykańska.

 • Do kogo należą amerykańskie lasy liściaste?

  Zaledwie około 20% obszarów leśnych i 30% zasobów drewna liściastego w stanach zajmujących się produkcją drewna stanowi własność federalną, stanową lub samorządową. Oznacza to, że niemal 80% obszarów leśnych oraz 70% zasobów drewna liściastego należy do prywatnych właścicieli. 110 milionów hektarów lasów liściastych oraz sosnowo-dębowych znajduje się w rękach 4 mln osób fizycznych i prywatnych przedsiębiorstw. Obszary leśne stanowiące własność prywatną można podzielić na dwie kategorie:

  • Własność niekorporacyjna: lna ogół niewielkie rodzinne gospodarstwa leśne o areale nieprzekraczającym 16 hektarów, prowadzące wycinkę nieregularnie lub okresowo. Udział takich gospodarstw leśnych w prywatnym sektorze produkcji drewna w USA wynosi 83%.
  • Własność korporacyjna: na ogół stosunkowo duże obszary leśne będące własnością podmiotów gospodarczych produkujących drewno na skalę przemysłową.
 • Jak zarządzane są amerykańskie lasy liściaste?

  Amerykańskie drewno liściaste pochodzi z charakteryzujących się wysoką bioróżnorodnością lasów zarządzanych zgodnie z założeniami zrównoważonej gospodarki leśnej. Ekosystemy te stanowią naturalne siedlisko wielu gatunków zwierząt oraz cechują się wysoką odpornością na pożary i działanie szkodników. Panujące w w Stanach Zjednoczonych korzystne warunki klimatyczne i glebowe umożliwiają optymalną odnowę zasobów leśnych na drodze naturalnej regeneracji. Najczęściej stosowaną formą eksploatacji amerykańskich lasów liściastych jest selektywna wycinka polegająca na usunięciu pojedynczych drzew lub ich niewielkich skupisk.

 • Jakie przepisy prawa regulują sposób gospodarowania zasobami amerykańskich lasów liściastych?

  W Stanach Zjednoczonych obowiązuje szereg skutecznie egzekwowanych aktów prawnych wprowadzających wymóg prowadzenia zrównoważonej gospodarki leśnej. Odpowiedzialność za uregulowanie zasad gospodarowania amerykańskimi lasami liściastymi podzielona została pomiędzy agencje na szczeblu federalnym, stanowym, a w niektórych przypadkach również samorządowym. Organy władz federalnych ustanawiają powszechnie obowiązujące przepisy o ochronie środowiska, którym podlegają wszystkie tereny leśne. Ochronę gatunków, którym grozi wyginięcie gwarantuje Ustawa o gatunkach zagrożonych (The Endangered Species Act) z 1972 r. Ustawa o ochronie czystości wód (The Clean Water Act) z 1972 r. nakłada na stany, w których odbywa się produkcja drewna, wymóg opracowania i wdrożenia najlepszych praktyk zarządzania (Best Management Practices) w zakresie gospodarki leśnej w celu zminimalizowania zanieczyszczenia wody. Poszczególne stany posiadają własne agencje rządowe odpowiedzialne za administrację leśną, przy czym kompetencje i funkcje takich organów różnią się w zależności od przyjętej w danym stanie polityki leśnej. W części stanów uchwalono kompleksowe ustawy o leśnictwie (Forest Practices Acts), które nakładają obowiązek stosowania stanowych regulacji w zakresie gospodarki leśnej na wszystkich terenach zalesionych. Inne stany proponują właścicielom lasów ulgi podatkowe, udział w kosztach oraz doradztwo w ramach zachęty do dobrowolnego przyjmowania stanowych norm gospodarki leśnej. Więcej informacji na temat prawnych aspektów gospodarki leśnej w USA można znaleźć w artykule „U.S. Forestry - A model for the world dostępnym w angielskiej wersji językowej.

 • Czy wycinka amerykańskich drzew liściastych stanowi zagrożenie dla bioróżnorodności?

  Nie. Raport RPA przygotowany w 2000 r. przez Amerykański Departament Rolnictwa (USDA) w związku z Ustawą w sprawie zasobów odnawialnych (ang. Resources Planning Act, RPA) dowodzi, że w Stanach Zjednoczonych stale zwiększa się areał i zasobność lasów liściastych, zaś realizowany obecnie model gospodarki leśnej przyczynia się do poprawy poziomu bioróżnorodności i stanu lasów. Niezależne badania wykazują, że istnieje znikome ryzyko, by amerykańskie drewno liściaste było pozyskiewane ze źródeł nielegalnych lub z lasów, których sposób zarządzania doprowadził do wylesienia lub innych zagrożeń dla bioróżnorodności.

  Model zrównoważonego wykorzystania amerykańskiego drewna liściastego pomaga chronić bioróżnorodność ekosystemów leśnych. Popyt na amerykańskie drewno liściaste dostarcza właścicielom gruntów w USA ekonomicznej motywacji do ochrony naturalnych lasów liściastych. Możliwość długookresowego pozyskiwania wartościowych gatunków dekoracyjnego drewna skutecznie zniechęca właścicieli gruntów do innych form ich ekonomicznej eksploatacji, np. przeznaczenia gruntów pod uprawy rolne lub plantacje drzew szybko rosnących.

  Amerykańskie lasy liściaste przewyższają pod względem składu gatunkowego wszystkie inne formacje leśne w strefie klimatu umiarkowanego. W przeciwieństwie do lasów europejskich i azjatyckich, w których dominują buki i dęby, lasy amerykańskie mogą dostarczyć ponad 20 gatunków w ilościach wystarczających do użytku komercyjnego. Stowarzyszenie AHEC chroni różnorodnośc gatunkową lasów poprzez promocję wszystkich gatunków drewna liściastego, a nie tylko odmian najbardziej cenionych w handlu.

 • Czy wycinka amerykańskich drzew liściastych łamie prawa człowieka lub obywatela?

  Nie. Badanie Seneca Creek z roku 2008 potwierdza, że metody pozyskiwania amerykańskiego drewna liściastego nie naruszają praw zwyczajowych ani obywatelskich. W toku badania stwierdzono, że przepisy prawa i kodeksy obowiązujące na szczeblu federalnym i stanowym obejmują zakaz pracy nieletnich i są zgodne z Deklaracją Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącą podstawowych zasad i praw w pracy. Ponadto w Stanach Zjednoczonych ustanowiono szereg procedur gwarantujących sprawiedliwe rozwiązywanie istotnych sporów dotyczących praw zwyczajowych, takich jak prawo użytkowania, interes kulturowy czy tradycyjna tożsamość kulturowa.

  Obowiązujące procedury i mechanizmy gwarantują plemionom rdzennych Amerykanów, jak również wszystkim innym obywatelom, sprawiedliwe rozpatrzenie skarg wnoszonych w związku z decyzjami, które dotyczą lasów i zasobów naturalnych. Lasy państwowe w USA stosują przejrzyste i szczegółowe procedury sprzedaży drewna, obejmujące konsultacje ze wszystkimi grupami społecznymi i plemiennymi, których tego rodzaju działalność może dotyczyć. W przypadku wystąpienia konfliktu dotyczącego sprzedaży drewna, każda ze stron może skorzystać z przejrzystej procedury odwoławczej.

 

Related Pages: